MENU
Logo Terra Group Investment a.s.

Nechte nás šetřit za Vás na výdajích za domácnost

Díky společnému projektu ušetříte až 20 % nákladů na elektřinu a plyn.


O projektu Jaké jsou výhody?

Přihláška

Máme pro vás nižší ceny energiíSpeciální podmínky díky tzv. „velkoodběratelskému balíku“.

Dodavatelé v aukci soupeří o co nejvýhodnější cenu.

Garance férových podmínek a komplexního servisu.

Bezstarostný přechod a jistota nejvýhodnějších cen po dobu 36 měsíců.

Naše výhody


Díky projektu, který jsme pro vás připravili, máte možnost ušetřit až 20 % nákladů prostřednictvím tzv. hromadné elektronické aukce.

Ručíme za úsporu

Energetické společnosti soutěží o to, kdo nabídne nejnižší cenu za elektřinu a plyn. Ceny padají hluboko pod standardní ceníkové tarify, obvyklá úspora je vyšší než 20%.

V jednotě je síla

Spojením mnoha členů vašeho spolku se vytvoří velkoobjemový balík, který ve veřejné soutěži získá společnost, jež garantuje nejnižší cenu po dobu 36 měsíců od zahájení dodávky, a zároveň dodrží poctivé smluvní podmínky.

Bez starostí

Díky plné moci vše vyřídíme za Vás. Stáváme se tak Vaším servisním partnerem, na kterého se můžete spolehnout a obrátit se na nás s jakýmkoliv dotazem. Za služby nic neplatíte.

Podat e-přihlášku

Jak to probíhá?


Infografika průběhu

Je to jednoduché

Spojením mnoha členů vašeho spolku se vytvoří velkoobjemový balík, který ve veřejné soutěži získá společnost, jež garantuje nejnižší cenu po dobu 36 měsíců od zahájení dodávky, a zároveň dodrží poctivé smluvní podmínky.


Zajímá vás více informací?

Stačí zadat váš e-mail.

Kontaktujte mě

Ohlasy našich klientů


Jiří Smetana - rodinný dům

- Celková roční úspora 8 617 Kč

„Nejdůležitější bylo se rozhodnout. Dnes jsem šťastný, že šetřím rodině zbytečné náklady.“

Optimalizační plán

Kamil Hycl – byt 3+1

- Celková roční úspora 7 133 Kč

„První aukcí mi náklady klesly o 35 %, po dvou letech jsem šel do toho znovu a získal dalších 10%.“

Optimalizační plán

Michaela Křížková – byt 2+1

- Celková roční úspora 5 581 Kč

„Účty za energie nás štvaly dlouho. Pro Terra Group rozhodlo, že celý proces vyřešili za nás.“

Optimalizační plán

Přihláška k energetické soutěži
Projekt: Terra GroupZákladní údaje
Mini logo

Vyplňte prosím Vaše základní údaje dle občanského průkazu.

- povinné položky
Spotřeby energií
Znám svoji výši záloh (Kč)
Znám svoji roční spotřebu (MWh)

Elektřina

0

Plyn

0

Úspora na elektřině

Můžete ušetřit od 0 včetně DPH

Úspora na plynu

Můžete ušetřit max. 0 včetně DPH

Celkově můžete ušetřit od 0 včetně DPH

Ostatní


Způsob platby záloh bude poštovní poukázkou. Nebo zvolte jiný:
Nahrát soubory
Přehled
Základní údaje
Jméno a příjmení:
{{pp-titul-pred}} {{fname}} {{lname}}
Adresa:
{{address}} {{pp-cp}}/{{pp-co}}, {{city}} {{postal-code}}
Email:
{{email|Chybí email!}}
Telefon:
{{phone|Chybí telefon!}}
Spotřeby energií
Dodavatel elektřiny:
Bežný dodavatel
Zálohy za elektřinu:
Dodavatel plynu:
Bežný dodavatel
Zálohy za plyn:
Ostatní
Nová výše záloh za elektřinu:
-- / --
Nová výše záloh za plyn:
-- / --
Způsob platby záloh:
{{pp-platba|Poštovním poukázkou}}
Vaše číslo účtu:
{{pp-cu-prevod}}{{pp-cu-inkaso}}{{pp-sipo-cislo}}
Způsob předání dokumentů:
{{pp-file-zpusob}}

{{pp-oou-a-psml|NE}}
Zavřít

Ochrana osobních údajů

Klient zadáním svých údajů a zakliknutím souhlasu uděluje výslovný souhlas se zpracováním, zejména shromažďováním, uchováváním a zveřejňováním veškerých svých osobních údajů, které poskytl Zpracovateli.

Před udělením tohoto souhlasu byl Klient poučen o tom, že předmětem zpracování budou veškeré osobní údaje předané Zpracovateli v souvislosti se zajištěním služeb v oblasti optimalizace nákladů na dodávky elektrické energie a/nebo zemního plynu, a to na základě Plné moci udělené Klientem Zpracovateli a/nebo Rámcové smlouvy o poskytování služeb (Přihlášky) uzavřené mezi Zpracovatelem jako Poskytovatelem a Klientem jako Přistupitelem, zejména pak jméno a příjmení, případně titul Klienta, datum narození nebo rodné číslo Klienta, adresa bydliště Klienta, kontaktní údaje Klienta (telefonní kontakt/-y a emailová adresa), jakož i údaje o dodávkách elektrické energie a/nebo plynu, které Klient odebírá (výše spotřeby, cena za komoditu).

Účelem zpracování všech Klientem poskytnutých osobních údajů je poskytování služeb související s optimalizací dodávek elektrické energie a/nebo zemního plynu, zejména zajištění výběrového řízení/aukce pro Klienta, kterého se budou účastnit dodavatelé elektrické energie a/nebo zemního plynu, zastupování Klienta při jednání s dodavateli elektrické energie a/nebo zemního plynu, a uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytuje Klient na celou dobu platnosti a účinnosti Přihlášky a/nebo Plné moci, a to na základě svobodného, vědomého a dobrovolného projevu vůle. Před udělením tohoto souhlasu byl Klient poučen o svých právech dle §12 a §21 zákona, a dále o skutečnosti, že poskytnutí údajů z jeho strany je dobrovolné. Klient má právo na přístup k osobním údajům a na změnu osobních údajů. Klient má dále právo na přístup k informacím o zpracovávání jím poskytnutých údajů - na žádost Klienta Zpracovatel pravdivě informuje Klienta o účelu zpracovávání, kategoriích, zdrojích, povaze automatizovaného zpracovávání a příjemcích jeho údajů. Klient, který zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporus ochranou jeho soukromého a osobního života, v rozporu se zákonem nebo jsou tyto údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracovávání, může požádat Zpracovatele o vysvětlení a odstranění závadného stavu, zejména o provedení opravy, doplnění, blokování nebo likvidaci jeho údajů. Nebude-li Klientovi vyhověno, může se za účelem sjednání nápravy obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správcem údajů poskytnutých ze strany Klienta je Zpracovatel, který může jejich zpracováním pověřit v souladu s § 6 zákona další zpracovatele, s čímž Klient souhlasí. Dále mohou být poskytnuté údaje zpracovávány jinými osobami ve smyslu § 14 zákona na základě smlouvy se správcem nebo Zpracovatelem. Správce, jeho zpracovatelé, popř. jiné osoby ve smyslu § 14 zákona, budou osobní údaje Klienta zpracovávat manuálně, v automatizovaně vedené databázi, v rozsahu a k účelu vymezeném výše. Osobní údaje Klienta mohou být zpřístupněny či sdělovány obchodním zástupcům Zpracovatele, smluvním partnerům Zpracovatele, zpracovatelům Správce a jiným osobám ve smyslu § 14 zákona ve smluvním vztahu se správcem údajů nebo jeho zpracovatelem.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly Klientem poskytnuty. Zaměstnanci Správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo smluvního vztahu.

Klient prohlašuje, že byl ze strany Zpracovatele informován o možnosti předání jím poskytnutých osobních údajů jinému správci, a to v souladu a za podmínek § 5 odst. 6 zákona, za účelem nabízení obchodu a služeb, a s tímto výslovně souhlasí. V případě, že Klient požaduje provést úplný výmaz jeho údajů, resp. odejmout svůj souhlas se zpracováváním jeho údajů, je povinen požádat o tento úkon písemně Zpracovatele, který zajistí, aby poskytnutá data nebyla jakýmkoli způsobem dále zpracovávána.

Klient souhlasí s telefonickým kontaktem ze strany Zpracovatele v případě nedokončení Přihlášky po překročení do 2. kroku Přihlášky za účelem telefonní podpory s vyplněním. Klient bere na vědomí, že celková úspora počítaná ve 2. kroku Přihlášky je orientační a vychází z klientem zadaných parametrů. Přesný výpočet je možné získat zdarma po dodání poslední roční faktury za vyúčtování elektřiny a plynu na adresu info@terragroup.cz.